Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


JAK SPEŁNIĆ OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPŁAT I SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Typ
szkolenie
Koszt
1990 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
17 godzin akademickich;
Miejsce
Zakopane
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.


Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązków sprawozdawczych i opłatowych oraz omówienie i przedstawienie na przykładach prawidłowych sposobów wypełniania wykazów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione najczęściej występujące rodzaje korzystania ze środowiska, poznają Państwo także podstawy prawne i merytoryczne ustalania opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłat dotyczących emisji pochodzącej z urządzeń klimatyzacyjnych oraz spawania i malowania.

Na szkoleniu zostanie omówiona  zmiana systemu opłat w zakresie emisji substancji do powietrza, na podstawie informacji zawartych w raporcie wprowadzonym do Krajowej bazy (KOBIZE) za 2019 rok,  a rozliczanych w roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przyporządkowania listy substancji raportowanych do Krajowej bazy w stosunku do wykazu opłatowego, a równocześnie zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w zakresie sprawozdań składanych wobec urzędów marszałkowskich. Ponadto, omówione będzie także składanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem bazy BDO, wniosków o wpis do rejestru BDO, wniosku aktualizacyjnego oraz o wykreślenie z rejestru, przedstawione będą nowe zasady - poprzez konto w BDO - prowadzenia ewidencji odpadów, składania sprawozdań w zakresie opłaty produktowej, zbiorczych zestawień o wytwarzanych odpadach, jakie obowiązują od stycznia 2020 roku.

Prowadzący przedstawi praktyczne przykłady naliczania opłat, a także prawidłowe wypełnianie obowiązujących wzorów formularzy z wykorzystaniem dostępnych metod obliczeniowych.

Materiały szkoleniowe zawierają zbiór przepisów prawnych i zasad, stanowiących podstawę do naliczania opłat środowiskowych, opłaty produktowej oraz zestaw zadań (wraz z rozwiązaniami) umożliwiających samodzielne naliczanie opłat.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na należyte przygotowanie się do ewentualnej kontroli w zakładzie, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

 

 

1. Zmiana w systemie opłat: wprowadzenie raportu KOBiZE jako podstawy naliczenia opłaty w zakresie emisji substancji do powietrza

2. Nowe druki w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat obowiązujące od 2020 roku

3. Przygotowanie wykazu opłatowego na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy:
- powiązanie listy substancji raportowanych do Krajowej bazy z listą gazów lub pyłów w wykazie opłatowym,
- wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy,
- emisja z eksploatacji instalacji,
- emisja z procesów prowadzonych poza instalacją,
- emisja z eksploatacji urządzeń,
- uzupełnianie wykazu opłatowego o wyliczenie opłaty podwyższonej,
- uzupełnianie wykazu opłatowego na temat handlu emisjami,
- generowanie wykazu w formie edytowalnej.

4. System opłat za korzystanie ze środowiska – podstawy prawne i ogólne zasady:
- podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
- terminy wnoszenia opłat,
- rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
- obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat na 2019 oraz 2020 rok,
- sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty,
- zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
- decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
- rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
- przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.

5. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom:
- źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie – praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia:
      - stawki opłat dla ryczałtu,
      - wskaźniki KOBIZE,
      - dane literaturowe,
      - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie:
      - przeprowadzanych pomiarów emisji,
      - danych dostępnych z pozwolenia,
      - wskaźników ministerialnych,
      - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
-
rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania,
- rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją:
      - prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych,
      - rozliczanie emisji z procesów spawania – dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady wskaźników literaturowych.
- źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania – praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy,
- sporządzenie sprawozdania i wyliczenie opłaty w przypadku przydzielonych uprawnień wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
- postępowanie w przypadku braku rozliczenia emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami.

6. Opłaty za składowanie odpadów:
- opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- obowiązek posiadania stosownego ze zezwolenia,
- opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów,
- przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

7. Zmiany w gospodarce odpadami wprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy  o odpadach oraz niektórych innych ustaw:
- prowadzenie ewidencji w formie papierowej,
- postępowanie w przypadku awarii BDO,
- przesuniecie terminów sprawozdawczości wynikającej z ustawy o odpadach.

8. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) – Rejestr:
- podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego,
- zwolnienia z obowiązku uzyskania wpisu,
- nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji,
- opłaty za wpis do rejestru: opłata roczna i rejestrowa,
- formularz rejestrowy i aktualizacyjny oraz wniosek o wykreślenie - prawidłowy sposób wypełnienia poprzez bazę BDO,
- posługiwanie się numerem rejestrowym na dokumentach,
- generowanie karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu przez system BDO,
- sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami po uruchomieniu BDO,
- sankcje i kary za brak numeru rejestrowego.

9. Opłata recyklingowa - torby foliowe:
- przedsiębiorcy zobowiązani do uiszczania opłaty recyklingowej,
- zasady prowadzenia ewidencji,
- obowiązek wpisu do rejestru BDO,
- obliczenie opłaty recyklingowej – terminy wnoszenia opłat,
- sankcje i kary,
- obowiązek sporządzania sprawozdań poprzez konto w systemie BDO.

10. Zbiorcze zestawienie o wytwarzanych odpadach - sprawozdania w postaci elektronicznej obowiązujące od 2020 roku:
- zasady ogólne, podstawowe definicje,
- obowiązek prowadzenia ewidencji – kogo dotyczy,
- wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów prowadzonej w systemie BDO,
- sankcje i kary za niezłożenie zbiorczego zestawienia danych o wytwarzanych opadach,
- terminy przekazywania sprawozdań do urzędu marszałkowskiego.

11. Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, produkty oraz opakowania:
- powstanie obowiązku wyliczenia opłaty produktowej,
- obliczanie opłaty produktowej – aktualne stawki opłatowe i poziomy odzysku i recyklingu,
- przykłady opakowań podlegających opłacie produktowej,
- zwolnienie z obowiązku odzysku i recyklingu dla wprowadzających poniżej 1 tony opakowań – pomoc de minimis,
- rozliczanie opakowań po środkach niebezpiecznych i wielomateriałowych – Porozumienia zawierane z marszałkiem,
- obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych,
- terminy składania sprawozdań,
- sankcje i kary,
- przykłady prawidłowego wyliczenia opłaty produktowej i wypełnienia sprawozdania.

12. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości

Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

Prowadzący
Kierownik Referatu ds. opłat i środowiskowych baz danych w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "JAK SPEŁNIĆ OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPŁAT I SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy