Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


GEOTECHNIKA: BADANIA - PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO. BADANIA POLOWE I LABORATORYJNE. BADANIA ODBIOROWE ROBÓT GEOTECHNICZNYCH

Typ
szkolenie
Koszt
1900 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Zakopane
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Szkolenie skierowane jest do kadry, nadzoru i pracowników budowlanych firm wykonawczych, biur technicznych obsługi budowy i projektantów pracujących w budownictwie ogólnym, przemysłowym i komunikacyjnym (drogi ekspresowe, autostrady i linie kolejowe).

Udział w szkoleniu będzie pomocny w nabyciu i pogłębianiu wiedzy uczestników w zakresie badań polowych i laboratoryjnych oraz oceny przydatności podłoża gruntowego do celów budowlanych, projektowania i wykonawstwa fundamentów budowli, obiektów inżynierskich, nasypów komunikacyjnych i wałów przeciwpowodziowych realizowanych w oparciu o nowoczesne technologie fundamentowania i wzmacniania podłoża. Program szkolenia obejmuje także zagadnienia dotyczące odbioru robót geotechnicznych. Uzyskana wiedza ułatwi uczestnikom dobranie skutecznych i korzystnych z punktu widzenia kosztów rozwiązań.

Szkolenie ma charakter interaktywny. W trakcie szkolenia przewidziane są zajęcia praktyczne, polegające na analizowaniu zagadnień geotechnicznych, związanych z projektowanymi i realizowanymi przez uczestników szkolenia inwestycjami w budownictwie.

 

Klasyfikacja  gruntów  i  badania  makroskopowe  wg  Eurokodu 7

1. Klasyfikacja gruntów wg EC-7

2. Badania makroskopowe gruntów wg EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu

3. Konsultacje i dyskusja


Badania  laboratoryjne  gruntów

1. Podstawowe i zaawansowane badania laboratoryjne, wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych gruntu, wyznaczenie modułu ściśliwości M, modułu ścinania G, modułu odkształcenia E (badania edometryczne, aparat bezpośredniego ścinania, aparat trójosiowego ściskania, zmiana sztywności gruntów w zakresie małych odkształceń)

2. Interpretacja wyników badań


Warsztaty

1. Klasyfikacja gruntów wg EC-7

2. Określenie przydatności gruntu rodzimego i kruszywa antropogenicznego do wbudowania w nasyp na podstawie badań laboratoryjnych wg EC-7


Badania  polowe  gruntów

1. Wiercenia gruntów i skał

2. Sondowania dynamiczne

3. Sondowania statyczne CPTU i SCPTU, badania dylatometryczne DMT i SDMT

4. Badania presjometryczne

5. Zaawansowane badania podłoża (down-hole, up-hole, cross-hole, SASW, CSWS)

6. Przekroje geotechniczne i ich interpretacja, określenie warunków gruntowo-wodnych

7. Badania osiadań podłoża nasypów drogowych metodą Hydroniwelacji

8. Badanie przemieszczeń poziomych gruntu inklinometrem (pomiar odchylenia ściany szczelinowej, kontrola stabilności osuwisk)

9. Konsultacje i dyskusja


Stabilizacja  i  wzmacnianie  słabego  podłoża  gruntowego.  Posadowienie  budowli     i  nasypów  komunikacyjnych  na  wzmocnionym   podłożu.  Budowa  i  remonty  wałów  przeciwpowodziowych. Osuwiska  i  ich  stabilizacja

1. Metody wzmacniania słabego podłoża fundamentów nowych i istniejących budowli

2. Metody wzmacniania słabego podłoża nasypów drogowych i kolejowych (konsolidacja dynamiczna, wymiana dynamiczna, iniekcja wysokociśnieniowa jet-grouting, wibroflotacja, mikrowybuchy, stabilizacja chemiczna gruntów i inne)

3. Umacnianie skarp wykopów i nasypów

4. Budowa nasypów komunikacyjnych i wzmacnianie słabego podłoża nasypów na terenach zalewowych

5. Parametry kruszyw stosowanych do wzmocnienia podłoża nasypów i budowli

6. Budowa i remonty wałów przeciwpowodziowych

7. Mechanizm powstawania osuwiska. Metody stabilizacji osuwisk

8. Konsultacje i dyskusja


Metody  projektowania  i  budowy  obiektów  realizowanych  w  głębokich  wykopach

1. Zabezpieczenia tymczasowe i trwałe ścian wykopów

2. Technologia ścian szczelinowych i jej zastosowania w budowie podziemia budynków, tuneli i stacji budowli komunikacyjnych (metoda stropowa, metoda przypory ziemnej, metoda „up and down”)

3. Zabezpieczenie fundamentów istniejących budowli posadowionych w sąsiedztwie głębokich wykopów

4. Zabezpieczenie głębokich i szerokoprzestrzennych wykopów przed napływem wód gruntowych


Odbiór  robót  geotechnicznych  -  kontrola  parametrów  podłoża  i  badania  odbiorowe

1. Poletka badawcze niezbędne do kontroli parametrów warstw gruntów układanych przy wzmacnianiu słabego podłoża gruntami stabilizowanymi wapnem oraz przy budowie nasypów z warstw gruntów stabilizowanych wapnem i mieszankami wapniowo-popiołowymi

2. Poletka badawcze niezbędne do kontroli zużycia kruszywa i określenia parametrów podłoża wzmocnionego metodą wymiany dynamicznej (kolumny kamienne)

3. Obciążenia wielkowymiarowe wykonywane w celu wyznaczenia modułów ściśliwości M podłoża rodzimego i wzmocnionego przez wymianę gruntu, wymianę dynamiczną, konsolidację dynamiczną i przy posadowieniach pośrednich nasypów i budowli (np. na kolumnach DSM, na kolumnach wapiennych i kolumnach jet grouting)

4. Kontrola zagęszczenia warstw w nasypie (płyta statyczna i dynamiczna VSS)


Warsztaty

1. Dobór metody wzmocnienia słabego podłoża lub posadowienia pośredniego dla trzech obiektów:
- posadowienie nasypu kolejowego na podłożu w którym występują warstwy namułu miąższości 4 m,
- podparcie fundamentów istniejącego budynku posadowionego na gruntach drobnoziarnistych w stanie plastycznym,
- posadowienie stóp fundamentowych w rejonie występowania nasypów zbudowanych z luźnych  gruntów antropogenicznych.

2. Odbiór i kontrola parametrów podłoża nasypu autostradowego wzmocnionego metodą:
- wymiany dynamicznej,
- stabilizacji gruntów wapnem,
- uformowania w podłożu kolumn jet grouting na planie siatki o oczkach kwadratowych.

3. Konsultacje i dyskusja


Zajęcia  praktyczne

1. Analiza wybranych zagadnień geotechnicznych z praktyki uczestników (zgłoszonych najpóźniej poprzedniego dnia szkolenia)

2. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Pracownik Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Projektował i nadzorował realizacje wielu dużych obiektów przemysłowych, budownictwa ogólnego i drogowego.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "GEOTECHNIKA: BADANIA - PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO. BADANIA POLOWE I LABORATORYJNE. BADANIA ODBIOROWE ROBÓT GEOTECHNICZNYCH"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy