Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.

REGULAMIN PŁATNOŚCI SMS w SERWISIE GARTIJA.PL

Regulamin płatności za pomocą SMS-ów w ramach usługi Premium SMS obowiązujący w serwisie Gartija.pl

Dokument ten jest integralną i nierozłączną częścią "Regulaminu serwisu GARTIJA.PL",

§1

 1. Wydawcą serwisu Gartija.pl jest Gartija Piotr Pykało, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 145/28.
 2. Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje cashbill.pl,
 3. Użytkownik - każdy korzystający z serwisu, kto otrzymuje dostęp do treści lub plików udostępnianych w witrynie Gartija.pl za pośrednictwem kodów dostępu otrzymywanych poprzez usługę SMS Premium.
§2

Akceptacja przez Użytkownika treści tego regulaminu następuje z chwilą wysłania SMS-u, w celu uzyskania dostępu do treści i materiałów zgromadzonych w witrynie Gartija.pl

§3
 1. SMS Premium jest usługą telekomunikacyjną za pomocą, której Użytkownik dokonuje płatności za udostępnienie mu dostępu do interesujących Użytkownika treści i plików zgromadzonych w witrynie internetowej Gartija.pl.
 2. Usługa ?Premium SMS" jest dostępna dla sieci polskich operatorów komórkowych Orange, Era, Plus, Play, oraz wszystkich sieci wirtualnych.
 3. Dostęp do materiałów (treści stron, plików) w ramach usługi Premium SMS polega na wysłaniu SMS-a o wskazanej w odpowiednim miejscu treści, na wskazany tam numer.
 4. W zależności od wskazanego numeru, na który należy wysłać SMS, zostaje pobrana odpowiednia kwota pieniężna od właściciela numeru telefonicznego przez odpowiedniego operatora sieci komórkowej. W odpowiedzi na wysłany SMS Użytkownik otrzymuje odpowiedni kod, który umożliwia mu dostęp do treści albo umożliwia pobranie pliku.
 5. Otrzymany kod należy wpisać we właściwym miejscu formularza.
 6. Kod otrzymany w ramach usługi SMS Premium umożliwia jednorazowy dostęp do treści, chyba, że w odpowiednim miejscu wskazano inaczej.
§4
 1. 1. Koszt wysłania SMS-a w ramach usługi Premium SMS wynosi odpowiednio, w zależności od materiałów, do których umożliwia dostęp:
  o 1 zł bez VAT, 1,23 zł z VAT,
  o 2 zł bez VAT, 2,46 zł z VAT,
  o 3 zł bez VAT, 3,69 zł z VAT,
  o 4 zł bez VAT, 4,92 zł z VAT,
  o 5 zł bez VAT, 6,15 zł z VAT,
  o 6 zł bez VAT, 7,38 zł z VAT,
  o 9 zł bez VAT, 11,07 zł z VAT,
  o 14 zł bez VAT, 17,22 zł z VAT,
  o 19 zł bez VAT, 23,37 zł z VAT,
  o 25 zł bez VAT, 30,75 zł z VAT,
 2. 2. Każdorazowo przy informacji o dostępie do treści jest podawana wartość SMS-a.
§5
 1. Poprawnie wysłany SMS w ramach usługi Premium SMS, czyli zawierający wskazaną treść i wysłany na wskazany numer, uprawnia do otrzymania kodu dostępu,
 2. Błędnie wysłany SMS w ramach usługi Premium SMS nie uprawnia do otrzymania kodu dostępu. Taki SMS pozostaje bez odpowiedzi.
 3. Niezależnie od tego, czy SMS został prawidłowo wysłany, czy też nie, operatorzy komórkowi pobierają opłatę za jego wysłanie i to już w chwili jego wysyłania.
 4. Wydawca oświadcza, że nie zwraca kosztów SMS-a, ani też nie wysyła kodu, jeżeli Użytkownik wysłał błędną treść albo SMS na niewłaściwy numer.
 5. Podstawą uznania wysłanego SMS-a za prawidłowy jest zarejestrowanie połączenia przez system bilingowy operatora technicznego usługi SMS Premium, o którym mowa w §1, pkt. 2 tego regulaminu.
§7
 1. 1. Użytkownikowi przysługuje prawo, które należy składać za pomocą maila na adres reklamacje@gartija.pl. W treści należy podać:
  • Nazwę usługi, której dotyczył SMS (np Pobranie pliku KartyPrzekazania Odpadu),
  • Nr telefonu, z którego wysłano SMS
  • Treść wysłanego SMS-a
  • Data oraz godzina wysłania SMSa

  Reklamacje bez podania powyższych informacji nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje można składać w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia problemu powodującego konieczność jej złożenia.
 3. W każdym przypadku, jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail zamawiane pliki, albo kod dostępu.
 4. Reklamacje mogą dotyczyć jedynie poprawnych SMS-ów, to jest tylko takich, które zostały za takie uznane przez operatora technicznego i jego system bilingowy.
 5. W przypadku reklamacji SMS-ów nieprawidłowych, to jest takich, które nie zostały uznane za poprawne przez system bilingowy operatora technicznego, reklamacja nie przysługuje.
§8

Wydawca serwisu Gartija.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 1. SMS-y wysłane przez Użytkownika, a niedostarczone lub dostarczone z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej, albo operatora technicznego, o którym mowa w §1, pkt. 2.
 2. SMS-y wysłane przez Użytkownika z błędną treścią, albo pod niewłaściwy numer.
§9
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2005 r.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej dla swej ważności.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy