Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PŁATNYCH USŁUG ON-LINE w SERWISIE GARTIJA.PL

Dokument ten jest integralną i nierozłączną częścią Regulaminu korzystania z serwisu Gartija.pl
  • Usługi płatne to usługi polegające na oddaniu Klientowi do wykorzystania grupy funkcjonalności zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach www Gartija.pl
  • Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie podłączonego do internetu komputera, wyposażonego m.in. przeglądarkę internetową (Firefix 1.5 Microsoft Internet Explorer 6.0 lub równorzędną) oraz program pocztowy.
  • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Gartija.pl o świadczenie usługi na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas nie dłuższy niż okres abonamentowy, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
  • Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty, lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

 1. Ochrona danych osobowych
  • Politykę zbierania, magazynowania oraz przetwarzania danych osobowych, przedstawiono w POLITYCE PRYWATNOŚCI. Dokument ten jest integralną i nierozłączną częścią niniejszego regulaminu

 2. Zamawianie usługi
  • Gartija.pl zobowiązuje się do aktywowania usługi wybranej przez Klienta w elektronicznym wniosku zamówienia usługi oraz wystawienia faktury pro forma tytułem utrzymania usługi. Usługa zostanie aktywowana w ciągu 24 godzin od odnotowaniu wpłaty na konto Usługodawcy.
  • Faktura VAT zostanie wystawiona oraz wysłana pocztą do Klienta do 7 dni od odnotowania wpłaty na koncie Gartija.pl.
  • Zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia anulowane, Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

 3. Przedłużanie okresu świadczenia usługi
  • Na 21 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego Gartija.pl poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres oraz prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy.
  • Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Gartija.pl, na podstawie przesłanej faktury pro forma, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy.
  • Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy najpóźniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniego okresu abonamentowego usługi.
  • Po odnotowaniu wpłaty na koncie Gartija.pl, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Gartija.pl.
  • Brak wpłaty na koncie Gartija.pl tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy do dnia zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Gartija.pl. Od tego Gartij.pl udostępnia Klientowi jedynie podstawowe funkcjonalnosci dostępne nieodpłatnie

 4. Płatności
  • Opłata za usługę ustalana jest według cennika znajdującego się na stronach serwisu WWW Gartija.pl, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
  • Płatność za usługę serwera rozliczana jest w okresach abonamentowych.
  • Gartija.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronach WWW Gartija.pl i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi serwera w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
  • Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez Gartija.pl rachunek bankowy. Opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury.W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
  • Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu Klienta NetArt.

 5. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
  • Klient zobowiązany jest do informowania Gartija.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
  • Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
  • Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.

 6. Obowiązki i odpowiedzialność Gartija.pl
  • gartija.pl zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zgodnym ze specyfikacją dostępną na stronach Gartja.pl z należytą starannością. Gartija.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.

 7. Postanowienia końcowe
  • Do umowy pomiędzy Klientem a Gartija.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
  • Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Gartija.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Gartija.pl.
  • Gartija.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
  • Regulamin obowiązuje od dnia 21.05.2006.
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy