Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


IDENTYFIKACJA HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ GLEBY I ZIEMI ORAZ UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE PROCESU REMEDIACJI

Typ
szkolenie
Koszt
600 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
550 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Szkolenie adresowane jest do podmiotów prowadzących działalność wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz władających terenami, na których w przeszłości prowadzono działalność mogąca być przyczyną historycznego zanieczyszczenia gleby i ziemi, do przedstawicieli administracji samorządowej, a także Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Ochrony Środowiska, do wszystkich zainteresowanych.

Podczas szkolenia poznają Państwo zasady i sposoby zbierania danych na temat miejsc, gdzie występują potencjalne historyczne zanieczyszczenia oraz historyczne zanieczyszczenia gleby i ziemi. W terminie dwóch lat, licząc od 5 września 2016 r., starosta jest zobowiązany sporządzić wykaz miejsc zanieczyszczonych, który następnie zostanie przekazany do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z 2014 r. zmieniającej Prawo ochrony środowiska starosta ma obowiązek po raz pierwszy przekazać RDOŚ wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi do 5 października 2018 r. Przekazane informacje zostaną poddane weryfikacji, a następnie wprowadzone do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Istotnym elementem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia oceny nieruchomości gruntowej pod kątem zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz realizacji obowiązków dotyczących przeprowadzenia remediacji, a także z wymaganiami oraz zasadami przygotowania dokumentów dotyczących gleby i ziemi m.in. w procedurze pozwoleń zintegrowanych, tj. raportów początkowych, raportów końcowy oraz ,,analizy ryzyka”.

Szkolenie przybliży Państwu zagadnienia związane z procesem remediacji, w tym procedury i zakres ustalania planu remediacji, kto i na jakich zasadach obowiązany jest do przeprowadzenia remediacji oraz sposoby jej przeprowadzenia. Remediacja jest pojęciem, które w przepisach prawnych funkcjonuje od 2014 r. Przed tą datą zagadnienia związane z oczyszczaniem gleb i ziemi były prowadzone w ramach procesu rekultywacji, jednak pojęcia te nie są tożsame. Termin ten jest stosowany w wielu aktach prawnych w różnym znaczeniu i jego prawidłowe stosowanie w odniesieniu do zanieczyszczonej gleby i ziemi nastręczało trudności. Ponadto, zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania dotyczące sposobów wykonywania remediacji.

 

 

1. Podstawowe przepisy prawne regulujące zagadnienia zanieczyszczenia i remediacji gleby i ziemi, w tym:
- ustawa – Prawo ochrony środowiska,
- ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
- akty wykonawcze do ww. ustaw, w tym głownie rozporządzenia MŚ z dnia 5 września 2016 r.  w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i inne rozporządzenia.

2. Sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i przekazanie do RDOŚ celem wprowadzenia do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w tym:
- ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2017 r.,
- ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane,
- analiza dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby i ziemi,
- zakres informacji zawartych w wykazie,
- zakres informacji gromadzonych w rejestrze,
- jakie są źródła pozyskiwania danych o miejscach zanieczyszczonych,
- kto ma dostęp do powyższych danych,
- przykładowa ścieżka identyfikacji historycznych zanieczyszczeń.

3. Prowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, w tym:
- jakie są etapy identyfikacji miejsc zanieczyszczonych,
- sposoby wyznaczania punktów pobierania próbek do badań,
- obowiązujące metodyki wykonywania badań i pomiarów.

4. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w glebie i ziemi, w tym:
- jak określać sposób użytkowania terenu,
- jakie substancje obejmuje lista zanieczyszczeń,
- jak określić dopuszczalny poziom substancji spoza listy.

5. Obowiązki dla władających powierzchnią ziemi oraz podmiotów korzystających ze środowiska jak i organów w przypadku występowania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz pojawiania się szkody w środowisku:
- kto odpowiada za przeprowadzenie badań i remediację zanieczyszczonego terenu,
- procedury nałożenia i egzekwowania powyższych obowiązków.

6. Wymagania w zakresie ochrony gleby i ziemi w procedurze pozwoleń zintegrowanych: raport początkowy, raport końcowy, ”analiza ryzyka”, w tym:
- kiedy operator jest obowiązany opracować raport początkowy,
- jaki zakres informacji jest niezbędny do sporządzenia ww. dokumentów,
- w jaki sposób należy je przygotować i przedstawić.

7. Proces remediacji zanieczyszczonej gleby i ziemi, w tym:
- zakres i forma zatwierdzenia planu remediacji,
- okoliczności pozwalające na zwolnienie z obowiązku remediacji,
- omówienie relacji z przepisami z zakresu gospodarki odpadami,
- sposoby wykonywania remediacji - praktyczne przykłady.

8. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Ekspert w zakresie ochrony powierzchni ziemi
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "IDENTYFIKACJA HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ GLEBY I ZIEMI ORAZ UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE PROCESU REMEDIACJI"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy